Regulamin sklepu internetowego Olivabio.com obowiązujący od 25.12.2014r.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego Olivabio.com działającego pod adresem internetowym www.olivabio.com będącego  własnością firmy Łóżka Prawdziwe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sportowa 1 , 05-075 Warszawa-Wesoła , NIP 952-11-36-215, REGON  012132241, KRS 0000054275 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Kapitał zakładowy: 80.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 80.000,00 zł

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej info@olivabio.com ;

 • telefonicznie pod numerem +48 22 773 50 02, +48 661 124 077

3.   Dane  bankowego do wpłat :

Łóżka Prawdziwe Sp. z o.o.,
05-075 Warszawa-Wesoła, ul, Sportowa 1
WBK BZ 96 1090 1753 0000 0001 1979 9476

II. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą, którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 5. Regulamin – niniejszy dokument;

 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

 7. Sklep Internetowy (Sklep)  – strony internetowe, za pośrednictwem, których Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 8. Sprzedawca – Łóżka Prawdziwe Sp. z o.o. ul. Sportowa 1, 05-075 Warszawa, NIP 952-11-36-215, REGON 012032241, KRS 0000054275 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

 • Komputer z dostępem do Internetu spełniającego minimalne wymogi: procesor min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzna obsługująca rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarki stron internetowych.,

 • Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego będące własnością Klienta rejestrującego się w serwisie olivabio.com

 • Przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari)

 • W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

 3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

 4. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy

 5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

 6. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. ZAKUPY W Olivabio.com

1. Olivabio.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym pod adresem: ul.Sportowa 1 05-075 Warszawa-Wesoła. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.olivabio.com 

2. Usługi oferowane przez Olivabio.com dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

3. Z oferty Olivabio.com mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 20,00 zł lub więcej z dostawą na obszarze całego kraju.

5. Zamieszczone na stronach internetowych Olivabio.com informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, waga opakowania, przydatności do spożycia itp. pochodzą od producentów produktów. Olivabio.com dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na fizycznym opakowaniu produktu.

6. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej Olivabio.com są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich. 

7. Olivabio.com może organizować Klientom okazjonalne promocje, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 8. Olivabio.com może dołączać do zamówień darmowe próbki towarów oraz materiały promocyjne. 

9. Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty Olivabio.com przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu Olivabio.com, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności, zgodnie z punktem V.

10. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą wysłania numeru zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

V. Dostawa:

1. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy i odbywa się za pośrednictwem własnych dostawców Olivabio.com lub zewnętrznej firmy kurierskiej.

2. Dostawy realizowane, przez dostawców Olivabio.com,  odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18.00.

3.Dostępne terminy dostaw określone są każdorazowo w procesie akceptacji zamówienia.

4. Dostawca Olivabio.com na żądanie Klienta okaże do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem.

5. Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

6. W przypadku dostawy Olivabio.com  i nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy w deklarowanym przedziale godzinowym, pracownik Olivabio.com podejmuje próbę kontaktu z Klientem drogą telefoniczną w celu ustalenia nowego terminu dostawy.

7. Dostawy realizowane, za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbywają się wyłącznie w dni robocze w godzinach 9.00-17.00

8. Dostawa przez firmę kurierską do deklarowanego przez Klienta miejsca jest najpóźniej piątego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Olivabio.com

9. Dostawca firmy kurierskiej może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

10. W przypadku dostawy realizowanej przez firmę kurierską, w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo i  podejmie dodatkowe dwie próby dostarczenia przesyłki w kolejnych dniach roboczych, po czym zostanie ona odesłana do Olivabio.com

11. Olivabio.com nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

12.Olivabio.com zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

13. Olivabio.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

14. Olivabio.com zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 • Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta.

 • Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Olivabio.com za wymagające potwierdzenia.

 • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

 • Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.

15. Olivabio.com nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

16. Olivabio.com nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.

17. Olivabio.com spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę.

18. Odpowiedzialność za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

 

VI. Koszty dostawy:

1. Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia i jest zależny od wagi zamówienia, miejsca oraz formy dostawy. W zależności od deklarowanego miejsca dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców Olivabio.com lub za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Olivabio.com

2. W przypadku zamówień realizowanych przez dostawców Olivabio.com

koszt dostawy zależy od wartości zamówienia:

 • przy wartości zamówienia mieszczącej się w przedziale od 20,00 zł do 299,99 zł, w deklarowanym miejscu dostawy mieszczącym się w obszarze m. st. Warszawy wynosi 20,00 zł niezależnie do wagi zamówienia.

 • przy wartości zamówienia równej lub wyższej 300,00 zł koszt dostawy wynosi 0,00 zł., tj. dostawa jest bezpłatna niezależnie do wagi zamówienia.

3. W przypadku zamówień realizowanych przez zewnętrzną firmę kurierską koszt dostawy zależy od wartości oraz wagi zamówienia:

 • przy wartości zamówienia mieszczącej się w przedziale od 20,00 zł do 299,99 zł oraz wadze 0kg-25kg, w deklarowanym miejscu dostawy mieszczącym się w obszarze kraju wynosi 20,00 zł, przy przedpłacie na konto bankowe, a w przypadku pobrania 24,00 zł.

 • przy wartości zamówienia równej lub wyższej 300,00 zł  oraz wadze nie przekraczającej 0kg-25kg koszt dostawy wynosi 0,00 zł., tj. dostawa jest bezpłatna.

 • Zamówienia o wadze 25-50kg wysyłane są w dwóch oddzielnych paczkach a ich koszt jest zależny do wartości zamówienia:

                  -od  20,00 zł do 299,99 zł wynosi 40,00 zł

                  -od 299,99 zł do 399,99zł wynosi 20,00 zł

                  -powyżej 399,99zł wynosi 0,00 zł

4. Olivabio.com zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów oraz uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta.

 

VII.  ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej www.olivabio.com, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka".

2.Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta, podczas rejestracji, e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu informując o tym fakcie obsługę sklepu telefonicznie pod numerami +48 22 773 50 02, +48 661 124 077 lub mailowo: zamowienia@olivabio.com w każdym momencie do czasu otrzymania drogą mailową powiadomienia o statusie "zrealizowano" na adres podany podczas procesu składania zamówienia mówiącego o przekazaniu zamówienia kurierowi.

4. Klient ma możliwość anulowania zamówieniu informując o tym fakcie obsługę sklepu telefonicznie pod numerami +48 22 773 50 02, +48 661 124 077 lub mailowo: zamowienia@olivabio.com w każdym momencie do czasu otrzymania drogą mailową powiadomienia o statusie "zrealizowano" na adres podany podczas procesu składania zamówienia mówiącego o przekazaniu zamówienia kurierowi.

5. Do zamówienia dołączany jest paragon obejmujący dostarczane pozycje zamówienia. Każdy klient ma możliwość otrzymania faktura VAT po wcześniejszym zgłoszenie tego faktu podczas procesu składania zamówienia. Klient upoważnia Łóżka Prawdziwe Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 

VIII. PŁATNOŚCI

1. Klient Olivabio.com dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

 • zamówienia realizowane przez własnych dostawców Olivabio.com:
  -gotówką przy odbiorze
  -płatność przelewem przed dostawą

 • zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej:
  -płatność gotówką przy odbiorze
  -płatność zwykłym przelewem na rachunek bankowy :

Łóżka Prawdziwe Sp. z o.o.,
05-075 Warszawa-Wesoła, ul, Sportowa 1
WBK BZ

96 1090 1753 0000 0001 1979 9476 

2. Olivabio.com nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz, a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Łóżka Prawdziwe Sp. z o.o.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Olivabio.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). {Proszę wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.} Jeżeli Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną może czynność tą wykonać    przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. W celu zachowania termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

X. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Olivabio.com jako sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych Towarów wolnych od wad.

2. Olivabio,com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego , za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo zamowienia@olivabio.com lub na adres:

 

Łóżka Prawdziwe Sp. z o.o.

05-075 Warszawa-Wesoła

ul. Sportowa 1 

4. Olivabio.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5. Olivabio.com Sprzedawca nie jest producentem Towarów.

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Olivabio.com ma obowiązek podawania prawidłowych informacji. Olivabio.com nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku .

2. Olivabio.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

3. W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Olivabio.com dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto z którego dokonano płatności.

Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

5. Olivabio.com zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.olivabio.com

6. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 

XII.  Zastrzeżenia prawne

1. Wszelkie prawa do Strony Olivabio.com , w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Łóżka Prawdziwe Sp. z o.o. kopiowanie, modyfikowanie Strony w całości lub w części.

 

XIII. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY

1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.olivabio.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu Olivabio.com  i przejściu do zakładki "Moje konto".


 


 

Załącznik nr 1 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat :

Łóżka Prawdziwe Sp. z o.o.

ul. Sportowa 1, 05-075 Warszawa-Wesoła

NIP: 952-11-36-215, REGON: 012132241

 e-mail: zamowienia@olivabio.com

Telefon kontaktowy: 22 773 50 02; 661 124 077,

 Ja/My (*)………………………………………………………………………………………………

niniejszym informuje/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy: (*)

………………………………………………

 Data zawarcia umowy(*)/ odbioru*:………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Klienta/ów:………………………………………………………………………………

Adres Klienta/ów:……………………………………………………………………………………

 

Podpis Klienta/ów                                                                       Data:

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić

 

 
nieruchomości na krecie Łóżka, stelaże siatkowe
X Zamknij